Vattumannen på Facebook!Ekvist - e-handel och logistik

Tarotkortens historia och funktion

av Tommy Westlund

BAKGRUND OCH HISTORIK

Utan större förvåning kan man snabbt konstatera att tarotkortens historia finns inom två olika huvudgrenar, den mytologiska och den "bevisbara" historiska. Dessa två grenar är dock uppdelade inom sig i näst intill obegränsade variationer, vilka inte helt sällan flyter ihop med varandra. Av dessa anledningar är det många som finner det ointressant att spekulera i dess historik, men som med så mycket annat finns det en hel del att vinna på att känna till bakgrunden, eller rättare sagt bakgrunderna, för att på så sätt förstå vart dess rötter vilar, och vart dess utveckling är på väg. Med detta i åtanke presenteras nedan ett urval av den mytologiska och "faktiska" historiken.

Egypten och Thoths visdom
En av de mer populära myterna är att tarotkortens stora arkana härstammar från Egyptens storhetstid, och är en sammanfattning av all visdom som fanns i det legendariska biblioteket i Alexandria. När de egyptiska prästerna blev varse om den nalkande katastrofen och i visioner såg hur hela det anrika biblioteket brändes ned med alla sina litterära skatter, beslöt de sig för nedteckna visdomen på ett sätt så att endast "de som kan se, ser den". Detta gjordes på tjugotvå stycken tavlor eller kort med symboler och bilder. Dessa kort, eller Atu (=hus), kunde sedan undkomma katastrofen, och visdomen blev således bevarad till eftervärlden. De kom sedan att kallas efter den egyptiska guden Thoth, då han var både skriftens och magins gud, och ansedd som dess skapare. Konsten att tolka korten, som alltså ej var avsedda för "simpel" divination, lärdes sedan ut i mysterietraditionernas initiationsriter, baserade runt omkring Egypten, varifrån flera nu existerande ordenssällskap hävdar successionsordning till.

En myt som går hand i hand med ovanstående är att korsriddare kom över dessa kort under sina räder i det heliga landet, och då dessa inte bara var riddare utan även präster, kunde de "se" att det var mer än simpla spelkort de kommit över. På så sätt spreds korten till Europa och dåtidens kungahus och prästerskap. Men då även riddarorden var ett hemligt sällskap, som sedermera också fördömdes och förföljdes, förblev förmågan att tolka korten ett mysterium för det absoluta flertalet användare, och användes som ren rekreation bland de uttråkade kungahusen. Men de egyptiska prästerna hade i och med detta också lyckats med sitt uppsåt, de som kunde "se" hade möjlighet att ta del av Thoths visdom, och de "blinda" såg till att korten levde kvar som "ofarliga" spelkort, generation efter generation.

En annan gren av ovanstående myt är att zigenarna, detta mystiska folkslag som vandrade från stad till stad, tog med sig tarotkorten från Egypten. Detta skulle ha sin förklaring till att zigenarna, gypsies, direkt härstammar från egypterna, och således även hade del av deras kunskapstradition.

Kabbalistiska källor
Lite hand i hand med de egyptiska myterna är att korten härstammar från den judiska mysterietraditionen, kabbalan. De skulle då vara en symbolisk nedteckning av Toran, Lagen. Dessa spekulationer fick vatten på sin källa när korten kopplades ihop med de tjugotvå hebreiska bokstäverna och Sefer Yetzira, Skapelsens Bok.

Alkemiska källor
Då ett antal kort påvisar alkemiska mysterier och processer är det inte heller så förvånande att antikens alkemister angetts som tarot kortens upphovsmakare. De skulle ha beskrivit de hemliga processerna på ett sådant sätt så att endast de "som kan se, ser". Känns det igen? Och liksom de egyptiska prästerna dolde de kortens verkliga betydelse så att visdomen ej skulle gå förlorad, då de profana ansåg det var simpla och ofarliga spelkort. Andra myter länkar korten till gnostikerna, Sufi-traditionen, Graal-mysterierna, österlandets mysterietraditioner etc. Det finns med andra ord lite att välja bland...

Ordet tarot
Nedan följer en sammanställning av olika förslag varifrån ordet tarot kommer ifrån.

Taro: flod i norra Italien
Orat (latin): "prata, argumentera"
Rota (latin): "hjul"
Taru (hindu): "kortlek"
Tarosh (egyptiska): "den kungliga vägen"
Torah (hebreiska): "Lagen"
Thoth: den egyptiska visdomsguden
Ator: från den egyptiska gudinnan Hathor
Troa (hebreiska): "port"
Tarotee (franska): anses syfta på ett mönster på kortens baksida

HISTORIK OCH MYTOLOGI FLYTER IHOP

Jakten på den första tarot leken
Den första bevarade omnämningen av något som anses vara tarotkort härrör sig från februari 1392. Den franske kungen Karl VI betalar då, genom sin skattmästare Charles Poupart, för "tre färglagda kortlekar", målade av Jacquemin Gringonneur. Denna samling, bestående av sjutton kort, finns numera i Bibliothèque Nationale i Paris. Dock råder det nu en stor skepsis till om dessa kort verkligen är de som omnämns i den franska bokföringen. Bland annat påvisas att de målade dräkterna på korten antyder sent 1400-tal.

Visconti-Sforza
Visconti-Sforzaleken
är av många ansedda som den tidigaste bevarade tarotleken. De vackra korten målades i mitten av 1400-talet, och finns nu bevarade i elva ofullständiga versioner. Den mest kända versionen, Pierpont Morgan-Bergamo, innehåller 74 kort. Varken stora arkanan eller hovkorten bär nummer eller titlar. Man vet idag ej vilken av de elva versionerna som är äldst. Enligt S. Kaplan kan man i dessa kort se en sammanslagning av symboler för de två släkterna, Visconti och Sforza.

Marseilleleken
är även den en av de tidigaste lekarna, daterad till 1400-talets slut. I denna lek fick stora arkanans kort romerska nummer, med undantag för Narren som var nummerlös. Den mindre arkanans kort innehåller ej några scener eller landskap, och i mångt och mycket har denna lek påverkat de följande generationernas lekar ända in i nutiden.

En eller två lekar
Spekulationer har även först om hur den stora och lilla arkanan har blivit "en" lek. En del hävdar att våra moderna spelkort är en profan förvanskning av tarotkorten. Andra hävdar motsatsen, att tarotkorten är en vidareutveckling av spelkortens fyra sviter, hovkort och trumf. Teorier och spekulationer stöder till viss del båda dessa antaganden, och utan allt för stor fantasi kan man se hur den lilla arkanan och våra spelkort bygger på samma principer. En tredje variant är givetvis att de två arkanorna har utvecklats fristående, och först i modern medeltid kopplats ihop. Eftersom man inte vet så mycket mer om våra vanliga spelkorts historia än om tarotkorten, är denna fråga mycket svårbesvarad. Dock så finns ett manuskript från 1400-talet bevarat, där en präst gjort anteckningar om kortspel. Han skiljer här på trumf (triumphi) och fyrasviters kortspel. Trumf och den mindre arkanan behandlas senare i manuskriptet som skilda entiteter. Detta skulle således påvisa att den stora och lilla arkanan utvecklats fristående. Hur det än förelåg sig med dess utveckling, så fick korten ett allt starke fotfäste under renässansen. Under 1700-talet, innan Rosettastenen funnits, började också korten att kopplas ihop med de mytomspunna egyptiska hieroglyferna.

HISTORIKER OCH TEORETIKER

Antoine Court de Gébelin
Denne franska författare, ockultist och frimurare kopplade i slutet av 1700-talet ihop tarotkorten med Egypten. Han påvisade att de fyra sviterna hängde ihop med det egyptiska samhällets fyra samhällsklasser, och hävdade vidare att den stora arkanan symboliserade etapperna i de egyptiska eller kaldeiska mysterierna, och sålunda förkunnade Thoths visdom. Detta var djupt sammankopplat med det heliga 7-talets mystik. Således bestod vare svit av 2x7 kort, medan den stora arkanan bestod av 3x7 kort. Totalt gav detta 77 kort, där Narren var onumrerad. Han gav också antydningar om att korten kunde användas för divination, vilket bland mycket annat publicerades i niovolyms boken Le Monde Primitif.

Alliette
En av Court de Gébelins stora anhängare var en fransk spåman vid namn Alliette. Under pseudonymen Etteilla publicerade han år 1783 en bok som förklarade kortens tydning vad avser framtida händelser. Han spädde också på teorin att korten hade sitt ursprung i Egyptens mysterietraditioner. Även han fick en rad anhängare, vilka hjälpte till att sprida tarotkortens popularitet och användande.

Alphonse Louis Constant
Den franska ockultisten Alphonse Louis Constant, känd under pseudonymen Eliphas Levi, publicerade år 1856 en bok som kopplade ihop tarotkorten med de kabbalistiska mysterierna. Bland annat påvisade han hur de tjugotvå trumfarna hör ihop med de tjugotvå hebreiska bokstäverna, och Livets Träds tjugotvå stigar. Vidare kopplade han ihop de fyra sviterna med IHVH, det outtalbara namnet på Gud i Gamla Testamentet. I och med dessa kopplingar la han grunden till mycket av vårt moderna användande av tarotkorten, och dess relation med Livets Träd och den kabbalistiska mystiken. Det bör dock poängteras att ingenting känt innan detta har antytt en sådan koppling. Hur som helst, Levi blev i och med sina publikationer den moderna franska ockultismens fader, och inspirerade samtliga efterföljande ordenssällskap med sina verk.

Gérard Encausse
En av det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet mest erkända ockultisterna var fransmannen Dr Gérard Encausse, känd under pseudonymen Papus. Han skrev en rad böcker som behandlade tarotkorten, och sökte också påvisa dess egyptiska ursprung. Exempelvis så beskriver han hur tarotkorten härstammar från de egyptiska initiationsriterna vilka skulle utförts i gömda valv under pyramiderna. Bilderna och de symboliska representationerna var initiationstest, vilka sedermera tecknades ned på kort. Han menade vidare att de i senare tid hade spritts med zigenarna, och i likhet med Levi kopplade han ihop dem med IHVH, Tetragrammaton, och numerologi.

The Hermetic Order of the Golden Dawn & R.R. et A.C.
Vår moderna tids mest inflytelsefulla Ordenssällskap bildades av tre frimurare år 1888, däribland W.W. Westcott och S.L. MacGregor Mathers. Bland mycket annat lärdes tarotkortens mystik ut, och Orden hade en egen utformad lek, förmodligen målad av Moina Mathers efter S.L. Mathers instruktioner. (Svartvita skisser till korten i stora arkanan finns bevarade, vilka med stor sannolikhet är målade av Moina.) Orden elaborerade tarotkortens kopplingar till kabbalan och astrologin, och ligger utan överdrift bakom sättet att handskas med tarotkorten så som det görs idag.

R. Wang sökte tillsammans med I. Regardie att efterkonstruera denna lek, vilken sedermera publicerades som Golden Dawn Tarot Deck. Regardie var dock ej nöjd med denna version, då den i många avseenden ej stämde överens med hans eget "förlorade" original, och inte heller med de instruktioner för korten som finns i Ordens dokument och ritualer. Det bör här noteras att Regardie inte var medlem i det ursprunliga Golden Dawn, som upphörde 1903, utan i en av dess följdgrupper, Stella Matutina, ett 30-tal år senare. Sålunda är det inte så anmärkningsvärt att Regardies egna kort och de Wang målade enligt hans instruktioner skiljer sig, ibland rejält, från de kort som finns i Ordens arkiv, och från Westcotts hovkort vilka publicerades för några år sedan.

A.E. Waite & P.C. Smith
Detta par är ansvariga för den mest populära och spridda leken i modern tid, den s k Rider-Waite leken (döpt efter förlaget som ursprungligen gav ut den!), numera även mer riktigt kallad Waite-Smith leken. Waite hade tagit del av tarotkortens mysterier i The Hermetic Order of the Golden Dawn, där han under många år var medlem. I början av 1900-talet samarbetade han så med konstnärinnan P.C. Smith, och gemensamt tog de fram århundradets mest populära lek. Dock gjorde han stora ändringar i denna mot vad han hade lärt sig inom Golden Dawn, där den största var initiativet att föra in scener och personer på korten i den lilla arkanan. Det har senare spekulerats i hur mycket av hans ändringar som grundade sig i nya innovativa idéer, och hur många som var ett sätt att undgå risken att bli anklagad för att ha avslöjat ordens hemligheter. Tillsammans med leken gavs boken The Key to the Tarot ut.

A. Crowley & F. Harris
Som kontrast mot Waite och Smith skapade duon Crowley och Harris på 1940-talet också en av vår tids mest populära lekar, den s k Thoth-leken. Liksom Waite hade även Crowley ett förflutet i Golden Dawn, och liksom Smith var även Harris känd konstnärinna. Dock så skiljer sig dessa två lekar sig åt å det grundligaste. Där Waite-Smith-leken är enkel med tydliga symboler gestalter, innehåller Thoth-leken en uppsjö av symboler och gestalter, hämtade från de flesta kända mytologierna. Crowley skrev även boken Book of Thoth i anslutningen till skapandet av leken, i vilken han förklarar vissa modifikationer och ändringar han gjort.

Utan tvekan är det ovan nämnda två par som på olika sätt direkt och indirekt formgett den absoluta merparten av de moderna tarotlekarna.


FÖRKLARINGSMODELLER

Fungerar tarot, och i sådana fall hur och varför?
Ja, denna fråga är betydligt lättare att ställa än att besvara. I dagens materiella samhälle med ständig jakt efter empiriska bevis för att någonting skall kunna accepteras vetenskapligt, ter sig samtliga förklaringar mer eller mindre ockulta, gränsandes till metafysik, parapsykologi och andra icke "rumsrena" vetenskaper. Detta låter dock ej avskräcka dess anhängare och användare, då de på olika sätt upplever att användandet och bruket av tarotkort ger någon form av personligt resultat och / eller tillfredsställelse, direkt eller indirekt. Att detta på intet sätt övertygar motståndarna eller skeptikerna är kanske ej heller så konstigt, då dessa förklaringsmodellerna snarare bygger på deras misstro än besvarar deras frågor. Så hur kommer man runt detta problem?

Mitt råd är att försöka ha ett så öppet sinne som möjligt. Kanske kan man då upptäcka och uppleva någonting man ej kunde föreställa sig innan. Detta innebär dock ej att man skall köpa de förklaringar man möter som sanningar eller tro blint på personerna som berättar dem. Snarare att man tar en fram en mer ödmjuk sida som accepterar att människan idag vet långt ifrån allting som försiggår, varken på ett fysiskt eller psykiskt plan. Kanske kan man genom en sådan attityd finna sådant i livet som man ej skulle göra annars. I många fall kan det vara värt ett försök!

Med detta sagt vill jag här kort presentera några förklaringsmodeller som alla på sitt sätt vill ge antydningar till hur och varför tarot fungerar. Och som den observanta läsaren snart märker, har de en tendens att flyta in i varandra. Jag vet, jag blev också överraskad...

Den ockulta modellen
Denna modell grundar sig på antagandet att vår värld styrs av öppna och dolda orsakssammanhang. Genom att utföra vissa saker, ritualer eller handlingar kan dessa sedan påverkas. Vår fysiska värld är endast en av många existensformer, och intelligenta medvetanden existerar i dimensioner vi normalt ej ser med våra fysiska ögon. Vår värld är även en reflektion av den gudomliga världen, sammanfattat i Hermes berömda ord såsom ovan, så ock nedan. Genom användandet av tarotkort kan dessa händelsemönster tolkas innan de har hänt i den fysiska världen, och således även påverkas och ändras. Tarotanvändaren skådar alltså med hjälp av korten in i den potentiella framtiden, så som den kommer att gestalta sig om krafterna fortsätter att verka som de gör vid den aktuella tidspunkten. "Slumpen" som bestämmer vilka kort som dras styrs av de aktuella krafterna.
Med denna modell innehar tarotanvändaren en oerhörd kraftpotential, och kan därför uppfattas som ett hot mot de rådande auktoritära krafterna såsom kyrkan, statsreligionen och övriga ledare.

Den astrologiska modellen
Hand i hand med ovanstående modell finns den s k astrologiska modellen. En av dess grundteser är att våra planeter och dess inbördes förhållanden vid en given tidpunkt ger en bild av de krafter som penetrerar de olika världarna just då. Tarotkort och astrologiska natalkartor ger då användaren en uppfattning om vad som sker på de olika existensplanen. Planeterna och zodiaktecknen kan sedan gestalta "objektiva" yttre krafter, eller "subjektiva" inre krafter. Gränsen mellan dessa modeller är hårfin. För vissa användare innebär dock den astrologiska modellen att vår förmåga att påverka krafterna är begränsad. Målet är istället att anpassa sig till dem, och "flyta med" i strömmarna. För andra användare upplevs situationen tvärtom. Säg den sanning som är allrådande!

Den kabbalistiska modellen
Ytterligare en variation på ovanstående modell/er är den kabbalistiska. Här utgår man från Livets Träd med dess tio sefirot och tjugotvå stigar. Trädet ses då som en karta över kroppen, själen, världarna, skapelsen etc. Ett av målen är balansera ut motsatserna, interna och externa, för att transcedera ens vanliga medvetandet och nå gnosis. Då tarotkorten appliceras på Trädet och dess stigar, kan man genom meditationer och resor uppleva dessa krafter, världar och tillstånd på ett väldigt direkt sätt. Genom upplevelsen kan dessa sidor sedan integreras i en dynamisk helhet. Inom olika mysterietraditioner används tarotkorten som hjälp vid initiationer där kandidaten genom symboliska resor träder in i de sfärer och världar som korten symboliserar.

Den psykologiska modellen
Denna modell fick sitt moderna genombrott i och med C.G. Jungs utforskande av psykets olika dimensioner. Tarotkorten, framför allt den stora arkanan, representerar här de arketyper som ligger till grund för vårt sätt att uppleva och ta del av världen. Den lilla arkanan, och framför allt hovkorten, påvisar de fyra olika psykologiska typerna Genom begreppet synkronicitet förklaras hur tarotkorten fungerar och kan hjälpa människan i sin individuationsprocess, i vår strävan efter självkännedom. Vid användandet av korten påvisas vilka psykiska processer som behöver bearbetas eller mötas, vilket exempelvis kan göras med aktiv imagenation. Tarotkorten blir med andra ord en del av en aktiv självterapi.

Den kvantfysiska modellen
Kvantfysiken antyder att vår fysiska världs minsta beståndsdel är en form av ren energi, vilken befinner sig i alla möjliga tillstånd ända tills dess en utomstående observatör observerar den. Detta kan låta betydligt flummigare än vad det egentligen är, men å andra sidan är det ännu flummigare när man ponerar innebörden i detsamma. Observatören påverkar alltid det som observeras, ja enligt vissa är det observatören som skapar händelsen (och världen) genom sin observation. Alla händelser blir således en form av subjektiva manifestationer som först manifesteras när någon bryr sig om att titta. Genom användandet av tarotkort kan man då påverka både sig själv och sin omgivning, och det i högsta grad.

New Age modellen
Väldigt krasst är new age modellen en mix av alla ovanstående plus minst lika mycket till.

Evenemang:

Camilla Hosenfeld - Medial vägledning, Tidigare liv kanalisering, Reconnective healing

Möt Camilla Hosenfeld, Medium och Foundational Reconnective Healing Practitioner™ Medial vägledning Under en session "medial vägledning" får du möjlighet att igenom Camilla få kontakt med dina guider och änglar som kommer med vägledning till dig. Camilla kanaliserar informationen från guiderna och änglarna så att du får de budskap du behöver just nu i ditt liv. Hon rekommenderar att du tar emot generell vägledning från dem först, sedan kan du ställa dina egna frågor – för att du ska känna att du blir vägledd på det sätt som passar dig. Camilla har fullt förtroende för mina universella hjälpare – att de tar fram den information som Du behöver just nu i ditt liv. Tidigare Liv kanalisering Under denna session "tidigare liv kanalisering" så kanaliserar Camilla ett/eller fler av dina tidigare liv, ett liv som på något sätt påverkar dig i ditt liv i dag, antingen som en blockering eller en dold talang du bär med dig som själ. Hon vägleder dig igenom en förlåtelseprocess med de inblandande i det tidigare livet – för att släppa alla inblandade fria! Camilla har fullt förtroende för sina universella hjälpare – att de tar fram det tidigare liv som påverkar dig mest just nu i ditt nuvarande liv! Reconnective Healing® - healing utöver allt som tidigare varit möjligt! Upplev en ny healingupplevelse med frekvenser som kan förändra ditt liv på många olika plan: fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Du kan uppleva större harmoni och balans i ditt liv efter din healingsession. Healern verkar som en katalysator mellan den helande kraften (frekvenserna) och klienten. Reconnective Healing® är en form av healing som är här på jorden för allra första gången. Den återkopplar oss till universums fullkomlighet medan den även återkopplar oss till vår egen varelses fullkomlighet och den vi verkligen är. Dess faktiska existens har visat sig tydligt både i praktiken och i laboratorier. Detta är något nytt. Detta är annorlunda. Detta är verkligt och det kan bli integrerat i var och en av oss.

Plats: Vattumannen
30 min 450:-/60 min 900:-
IDAG kl 12.00-17.00
Plats:

Inträde: 450 kr

Storseans med Cosmic Johanna

Storseans är ett tillfälle då du kan bekanta dig med det spirituella och få kanaliserade budskap från anhöriga, guider och änglar från andra sidan och högre dimensioner. Kort meditation i början då du kan sätta din intention för seansen och bjuda in de du har med dig. Cosmic Johanna har 15 års erfarenhet av att arbeta som clairvoyant healer och inspirerar dig att utforska din egen intuition under seansen. Det är inte ovanligt att deltagarna själva upplever närvaro, mer info om Johannas arbete finner du på www.clairvoyant-healing.com Varmt välkommen till en magisk kväll på Vattumannen!

50 rabatt om du har studentkort eller är pensionär.
IDAG kl 17.30-19.00
50 rabatt om du har studentkort eller är pensionär.
To 17 dec kl 17.30-19.00
Plats: Vattumannen

Inträde: 300 kr

Oändliga möjligheter med pengar - Föreläsning med Anna Ullenius

Are you crazy? Är du galen? Eller är du bara fantastiskt mer medveten om allt och alla omkring dig än du har gett dig själv erkännande för? Har du provat ”allt under solen” för att skapa inre lugn och ro, glädje energi, mer kontakt med dig och din kropp? Vet du att mer än så måste vara möjligt? Access Consciousness TM är en uppsättning praktiska verktyg och processer som är designade för att du skall full tillgång till hela dig, din kropp och DIN medvetenhet. Under kvällen har Du också ha möjlighet att ställa frågor kring områden där du önskar förändring. Jag faciliterar dig till att förändra begränsande trossatser till möjligheter att skapa förändring, främst inom området pengar. Förutom att prova på Access Bars kommer du under kvällen få många kraftfulla verktyg som du kan använda för din egen personliga utveckling.

Föranmälan till bokhandeln@vattumannen.se Drop in i mån av plats.
Fr 27 nov kl 17.00-19.00
Plats: Vattumannen

Inträde: 100 kr

Fler evenemang...

Evenemang

Meditationskudde halvmåne Blå
Meditationskudde halvmåne Blå
En meditationskudde avlastar kroppen i sittande ställningar och kan bidra till en behagligare meditationsstund. yogiRAJs halvmåneformade meditationskudde är populär då den lutar en aning och ger ett utökat stöd för benen och bidrar till att du kan få ut ännu mer av din meditationsstund. Fyllning av 100 % rengjord och utvald bovete
Väntas in om 1-2 veckor
395,00
Meditationskudde halvmåne Röd
Meditationskudde halvmåne Röd
En meditationskudde avlastar kroppen i sittande ställningar och kan bidra till en behagligare meditationsstund. yogiRAJs halvmåneformade meditationskudde är populär då den lutar en aning och ger ett utökat stöd för benen och bidrar till att du kan få ut ännu mer av din meditationsstund. Fyllning av 100 % rengjord och utvald bovete
Beställningsvara lev.tid: 1-2 veckor
395,00
Deluxe meditationskudde Blå
Deluxe meditationskudde Blå
Zafu Deluxe passar både nybörjare och erfarna utövare och är fylld med ekologiskt bovete, som anpassar sig till din kroppsform. Denna kudde är något högre och passar extra bra för den som är längre eller mindre flexibel. 
<10 i lager
595,00
Sadhaka plus Yogamatta Lila
Sadhaka plus Yogamatta Lila
Yogiraj Sadhaka är en prisvärd kvalitetsmatta av typen ”sticky mat” som ger bra grepp, stötdämpning och mycket god valuta för pengarna. Det är en favorit både bland elever, lärare och studior. Det är en perfekt matta att börja sin yogaträning med. Ju mer du använder den desto bättre blir dess grepp, så att du slipper halka på mattan.
Väntas in om 1-2 veckor
199,00
Maharaja Deluxe Yogamatta Natur
Maharaja Deluxe Yogamatta Natur
yogiRAJS högkvalitativa och ekologiska yogamatta Maharaja är tillverkad av naturgummi och juteväv. Att mattan dessutom ger en mycket god stötdämpning och ett perfekt grepp har på kort tid gjort denna matta till en ekologisk favorit för många. Här i en tjockare deluxe-version.
<100 i lager
895,00
Yogamatta : LAVENDEL/LILA - Elements eko-sticky mat
Yogamatta : LAVENDEL/LILA - Elements eko-sticky mat
Elements eko yogamatta är gjord i PER-material. PER är en standard, certifierad av Oeko-tex som ekovänlig.
<10 i lager
449,00